Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij vragen u graag om onderstaande algemene voorwaarden door te lezen. Zo houden wij onze praktijk(en) veilig, prettig, schoon en toegankelijk voor u en ons. Zo kunnen wij onze hoge kwaliteit blijven garanderen! De algemene voorwaarden zijn van toepassing zolang u onder behandeling bent en/of deelneemt aan fitness- of trainingsgroepen.

Artikel 1: Definities
1. Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt op grond van een behandelovereenkomst;

2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de patiënt en fysiotherapie Stroe B.V. met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;

3. Patiënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt of op eigen initiatief of onder begeleiding deelneemt aan sportactiviteiten;

4. Behandelprogramma: een op de patiënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten;

5. Fysiotherapie Stroe B.V.: gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 85794015.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen fysiotherapie Stroe B.V. en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken;

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt;

3. De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF)  opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien;

4. Wanneer u een dienst bij ons afneemt gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

5. Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website, en in de praktijkmap van Fysiotherapie Stroe B.V. raadplegen;

6. Fysiotherapie Stroe B.V. is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. totstandkoming behandelovereenkomst
1. De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan;

2. De behandelovereenkomst wordt aangegaan door dat de cliënt toestemt om over te gaan naar het intake / onderzoek en het opstellen van het behandelprogramma.

3. Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan, dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.

Artikel 4. verplichtingen behandelaar
1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen;

2. De behandelaar is verplicht patiënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen;

4. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van patiënt;

5. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd;

5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Artikel 5. verplichtingen patiënt
1. Patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling;

2. Indien patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen;

3. Patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren;

4. Wanneer patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

Artikel 6. betalingsvoorwaarden
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst en overige overeenkomsten tussen u als patiënt en fysiotherapie Stroe B.V.;

2. De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten;

3. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen;

4. De kosten van de behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers;

5. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur bij voorkeur via e-mail;

6. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht;

7. Betaling voor de verleende diensten geschiedt uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het fysiotherapie Stroe B.V. vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

8. De tarieven die worden gehanteerd staan beschreven op onze tarievenlijst. Deze kunt u vinden op onze website en in de wachtkamers. fysiotherapie Stroe B.V. houdt zich het recht voor om jaarlijks de tarieven te wijzigen.

Artikel 7. kwaliteit
1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle Behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG-register. Binnen onze praktijk vindt er een doorlopend onafhankelijk kwaliteitsonderzoek naar onze geleverde zorg plaats, deze wordt uitgevoerd door QDNA. Wanneer de behandeling beëindigd wordt, krijgt de patiënt (behalve wanneer de patiënt bij intake heeft aangegeven hier niet mee akkoord te gaan) per mail een uitnodiging om ons te beoordelen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Deze gegevens worden om de volgende redenen geïnventariseerd:
Voor eigen gebruik; om op deze manier onze praktijk en zorg te verbeteren
Voor inzicht zorgverzekeraar; deze gebruikt uw beoordeling voor het afsluiten van nieuwe contracten met ons.

Artikel 8. aansprakelijkheid
1. Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte en/of oefenruimte achterlaat, let dan op dat er geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.

2. Fysiotherapie Stroe B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn;

3. fysiotherapie Stroe B.V. is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan;

4. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart fysiotherapie Stroe B.V. tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door fysiotherapie Stroe B.V. ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening;

5. fysiotherapie Stroe B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening;

6. Overigens is iedere aansprakelijkheid van fysiotherapie Stroe B.V. voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van fysiotherapie Stroe B.V. te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;

7. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van fysiotherapie Stroe B.V. strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van fysiotherapie Stroe B.V.;

8. Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;

9. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart fysiotherapie Stroe B.V. tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door fysiotherapie Stroe B.V. ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

Artikel 9. intellectuele eigendomsrechten
1. Het is patiënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens fysiotherapie Stroe B.V. geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 10. archivering
1. fysiotherapie Stroe B.V. zal het tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaren;

2. De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard;

3. Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is fysiotherapie Stroe B.V. gerechtigd om het dossier te vernietigen;

4. Op verzoek van de patiënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

5. U heeft als patiënt recht op inzage en afschrift van de gegevens binnen redelijke termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad (art. 19 recht op inzage en afschrift)


Artikel 11. privacy
1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens;

2. Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens.  Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in ons privacy reglement vastgelegd en kunt u vinden op onze website en in onze wachtkamer.

3. Naast de behandelaar die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere behandelaars in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;

4. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;

5. Teneinde onze dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw behandelaar;

6. Gegevens van de patiënt worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;

Artikel 12. klachten- en geschillenregeling
1. De praktijk beschikt over een interne klachtenregeling. Een afschrift van deze klachtenregeling is bij het praktijk op te vragen;

2. fysiotherapie Stroe B.V. neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.

Artikel 13. toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;